Mitsubishi IGBT

Mitsubishi IGBT


Mã sản phẩm: TBCS02


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:

Mitsubishi IGBT

(2U 600V)IGBT

Technical specification

 

 (2U 600V)IGBT

Technical specification

CM50DY-12H

50A/600V/2U

 

CM50E3Y-12E

50A/600V/1U

CM75DY-12H(E)

75A/600V/2U

 

CM50E3U-12E

50A/600V1U

CM75DU-12H(F)

75A/600V/2U

 

CM75E3U-12E

75A/600V/1U

CM100DY-12H(E)

100A/600V/2U

 

CM75E3Y-12E

75A/600V1U

CM100DU-12H(F)

100A/600V2U

 

CM100E3U-12E

75A/600V1U

CM100DUS-12F

100A/600V2U

 

CM100E3Y-12E

100A/600V/1U

CM150DY-12H(E)

150A/600V/2U

 

CM150E3Y-12E

150A/600V1U

CM150DU-12H(F)

150A/600V2U

 

CM150E3U-12E

150A/600V/1U

CM150DUS-12F

150A/600V2U

 

CM200E3Y-12E

200A/600V1U

CM150DY-12NF

 

 

CM200E3U-12E

200A/600V1U

CM200DY-12H(E)

200A/600V/2U

 

CM300E3Y-12E

300A/600V/1U

CM200DY-12NF

200A/600V/2U

 

CM300E3U-12E

300A/600V/1U

CM200DU/12H(F)

200A/600V2U

 

CM300E2U-12E

300A/600V/1U

CM200DUS-12F

200A/600V2U

 

CM400YE2P-12F

400A/600V/2U

CM600DU-5F

600A/250V/2U

 

CM400YE2N-12F

400A/600V/2U

CM300DJB-060

 

 

CM300YE2N-12F

300A/600V/2U

CT300DJB060

 

 

CM300YE2P-12F

300A/600V/2U

CM300DY-12H

300A/600V/2U

 

CM600YE2N-12F

600A/600V/2U

CM300DY-12NF

300A/600V/2U

 

CM600YE2P-12F

600A/600V/2U

CM300DY-12E

300A/600V/2U

 

CM110YE4-12F

110A/600V/4U

CM300DY-12

 

 

CM150YE4-12F

150A/600V4

CM300DY-12G

 

 

CM165YE4-12F

165A/600V4

CM300DU/12H(F)

300A/600V/2U

 

CM200YE4-12F

200A/600V4

CM300DU/12NFH

300A/600V/2U

 

CM600DY-12NF

600A/600V/2U

CM350DU-5F

350A/600V/2U

 

CM800DU-12H

800A/600V/2U

CM350DU-5F

 

 

 

 

CM400DU-5F

400A/250V/2U

 

 

 

CM400DY(DU)-12H(E)

400A/600V/2U

 

 

 

CM400DU-12NFH

400A/600V/2U

 

 

 

CM400DY-12

400A/600V/2U

 

 

 

CM400DY-12NF

 

 

 

 

CM400DY1-12H/E

400A/600V2U

 

 

 

2U
(1200/1400V)IGBT

Technical specification

 

 
2U(1200V/1400V/

1700V/2500V/3300V)IGBT

Technical specification

CM50DY-24H(E)

50A/1200V/2U

 

CM50E3Y-24E(H)

50A/1200V/1U

CM50DU-24H(F)

50A/1200V/2U

 

CM50E3U-24H(F)E

50A/1200V/1U

CM75DY-24H(E)

75A/1200V/2U

 

CM75E3U-24H(F)/E

75A/1200V21U

CM75DU-24H(F)

75A/1200V2U

 

CM75E3Y-24E(F)/H

75A/1200V1U

CM100DU-24H

100A/1200V/2U

 

CM100E3Y-24E/H

100A/1200V/1U

CM100DU-14NFH

100A/1200V/2U

 

CM100E3U-24E/H

100A/1200V/1U

CM100DY-24A

 

 

CM100E3U-34KA

100A/1700V/1U

CM100DC-24NFM

 

 

CM150E3Y-24E

150A/1200V/1U

CM100DC1-24NFM

 

 

CM150E3U-24E/H/F

150A/1200V/1U

CM100DY-24H(E)

100A/1200V/2U

 

CM150E3U-34KA

150A/1700V/1U

CM100DY-24NF

 

 

CM200E3U-24E/H

200A/1200V/1U

CM100DK-24E

100A/1200V/2U

 

CM200E3Y-24E/H

200A/1200V/1U

CM100DY-34A

100A/1700V/2U

 

CM300DU-34K

300A/1700V/1U

CM100DU-34NF

100A/1700V/2U

 

CM300E3Y-24E

300A/1200V/1U

CM150DU-34KA

150A/1700V/2U

 

CM300E3U-24E

300A/1200V/1U

CM150DY-34A

150A/1700V/2U

 

CM50DY-28H

50A/1400V/2U

CM150DU-24H(F)

150A/1200V/2U

 

CM75DY-28H

75A/1400V/2U

CM150DU-24NFH

150A/1200V/2U

 

CM75DY-34A

75A/1700V/2U

CM150DY-24A

 

 

CM200DY-28H

200A/1400V/2U

CM150DC-24NFM

 

 

CM200DY-34A

200A/1700V2U

CM150DC1-24NFM

 

 

CM200DU-34KA

200A/1700V2U

CM150DY-24H

150A/1200V/2U

 

CM900DU-24NF

900A/1200V2U

CM150DY-24NF

 

 

 

 

CM150DY-24E

 

 

CM1400DU-24NF

1400A/1200V/2U

CM150DK-24E

150A/1200V/2U

 

 

 

CM200DY-24H(E)

200A/1200V/2U

 

CM300DY-28

300A/1400V/2U

CM200DY-24NF

200A/1200V/2U

 

CM300DY-34A

300A/1700V/2U

CM200DY-24A

 

 

CM400DY-34A

 

CM200DC-24NFM

 

 

CM400DY-34H

 

CM200DC1-24NFM

 

 

CM400DU-34KA

 

CM200DU-24H(F)

200A/1200V2U

 

CM400DY-50H

400A/2500V/2U

CM200DU-24NFH

200A/1200V2U

 

CM400DY-66H
 

400A/3300V/2U

CM300DY-24H(E)

300A/1200V/2U

 

CM600DY-34H

600A/1700V/2U

CM300DY-24NF

300A/1200V/2U

 

 

 

CM300DC1-24NFM

 

 

CM800E3UA-24F

 

CM300DU-24H(F)

300A/1200V2U

 

CM800E2UA-24F

 

CM300DU-24NFH

300A/1200V2U

 

 

 

CM300DY-24A
 
 

 

 

CM800DZ-34H

800A/1700V/2U

CM400DY-24A

400A/1200V/2

 

CM800E2Z-66H

800A/3300V/

CM400DU-24NFH

400A/1200V/2

 

CM800E6C-66H

800A/3300V/
 

CM400DY-24NF

400A/1200V/2U

 

CM800E2C-66H

800A/3300V
 

CM400DU-24F

 

 

CM1200E4C-34N

CM1200E4C-34N

CM600DU-24F

600A/1200V/2U

 

CM1000DU-34NF

 

CM600DU-24NF

600A/1200V/2U

 

CM600E2Y-34H

600A/1700V/2U

CM600DY-24A

600A/1200V/2U

 

GM200DY-24

 

CM223W18-24R

 

 

 

 

CM1200DB-34N

1200A/1700V2U

 

 

 

CM1200DC-34N

1200A/1700V2U

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan