Semikron IGBT Module

Semikron IGBT Module


Mã sản phẩm: TBCS03


Giá Bán: Liên hệ


Mô tả ngắn


Tags:

Semikron IGBT Module

SKIIP SERIES

SKIIP11NAC0631T3

 

SKIIP32NAB12T/T1

 

SKIIP11NAC063IT2

 

SKIIP32NAB12T10

 

SKIIP11NAC063IT1

 

SKIIP32NAB12T18

 

SKIIP11NAC063IT42

 

SKIIP32NAB12T49

 

SKIIP11NAB063T42

 

SKIIP32NAC12T3

 

SKIIP11NAB063T23

 

SKIIP32NAC12T42

 

SKIIP11NAB126V1

 

SKIIP32UPS063T10

 

SKIIP13NEL063I

 

SKIIP33UPS06

 

SKIIP13NAB065VI

 

SKIIP33NEC125T2

 

SKIIP12NAB126V1

 

SKIIP35NAB126V1

 

 

 

SKIIP36NAB126V1

 

SKIIP20NAC0631T3

 

SKIIP39ANB16V1

 

SKIIP20NAC063IT42

 

SKIIP81AC12IT1

 

SKIIP20NAB12I

 

SKIIP81AN15//T10

 

SKIIP20NAB12T6

 

SKIIP82AHB15T1

 

SKIIP20NAB121T38

 

SKIIP82ANB15T1/T10

 

SKIIP20NAB12IT36

 

SKIIP82AC12T1/IT1

 

SKIIP20NAB12T34

 

SKIIP83AHB15T1

 

SKIIP20NAB12T17

 

SKIIP83ANB15T4/T1

 

SKIIP20NAB12T18

 

SKIIP83AC12IT1

 

SKIIP20NAB12T49

 

SKIIP83AC12T2

 

SKIIP20NAB12T2

 

SKIIP83AC12IT3

 

SKIIP20NAB12T43

 

SKIIP83AH15//T1

 

SKIIP20NAC121T2

 

SKIIP84EC12/T1

 

SKIIP20NAC12IT42

 

SKIIP84UPS063T10

 

SKIIP21NAB12 I/IT7

 

SKIIP85UPS063T10

 

SKIIP21NAB12 T31

 

SKIIP84UPS06

 

SKIIP22NAC063IT4

 

SKIIP87MB010CES

 

SKIIP22NAC063IT42

 

SKIIP87MAR016C

 

SKIIP22NAB12T/T18

 

SKIIP090NAK

 

SKIIP22NAB12T19

 

SKIIP110NAK

 

SKIIP22NAB12T35

 

SKIIP202GD061

 

SKIIP22NAB12I/IT10

 

SKIIP232GD120-313/04

 

 

 

SKIIP292GD170-3DU

 

SKIIP22NAB12T10

 

SKIIP302GD061

 

SKIIP22NAB126V10

 

SKIIP302GD121-314

 

SKIIP22NAC121T5

 

SKIIP312GD120-302

 

 

 

SKIIP342GH120-211CTV

 

SKIIP22NAC12IT2/IT10

 

SKIIP342GD120
波建询问

 

SKIIP23AC128T2

 

SKIIP402GD061

 

SKIIP23NAB126V10

 

SKIIP402GD121

 

SKIIP24NAB063T12

 

SKIIP432GH120-4D

 

 

 

SKIIP592GB170-2D

 

SKIIP24EV10

 

SKIIP513GB-122CT

 

SKIIP24NAB125T12

 

SKIIP613GD061

 

 

 

SKIIP602GB120-

 

SKIIP24NAB126V1

 

SKIIP632GB120-315CTV

 

SKIIP24NAB126V10

 

SKIIP642GB120-208CTV

 

SKIIP25NAB065V10

 

SKIIP802GH061-2259CTV

 

SKIIP25AC128T2

 

SKIIP802GB061

 

SKIIP28AC065VI

 

SKIIP803GD061

 

SKIIP28ANB16V1

 

SKIIP912GB-303WTR

 

SKIIP29SS065T11E

 

SKIIP912GB120-303

 

SKIIP30NAB12T/T10

 

SKIIP942GB120

 

SKIIP30NAB12T/T49

 

SKIIP942GB120-317CTV

 

 

 

SKIIP1042GB170-4749

 

SKIIP30NAC12I

 

SKIIP1203GB122

 

SKIIP30NAC121T1

 

SKIIP1212GB120

 

SKIIP30NAC12IT42

 

SKIIP1242GB120-407CTV

 

SKIIP30AC12T43

 

SKIIP1242GB120

 

SKIIP30AC12T1

 

SKIIP1602GB061-459CTV

 

SKIIP30AC126V2

 

SKIIP2013GB122

 

SKIIP31NAB063T12

 

SKIIP2403GB122

 

SKIIP31NAB12T10

 

SKIIP513GD172

 

SKIIP31NAB12T/T11

 

SKIIP592GH170

 

SKIIP31NAB125T12

 

SKIIP1013GB172

 

SKIIP31NAB12T16

 

SKIIP1092GB170-474CTV

 

SKIIP31NAB12T45

 

SKIIP1203GB172

 

SKIIP31NAC12T2

 

SKIIP1513GB172

 

SKIIP31NAC12T42

 

SKIIP1803GB122-3DK同(SKIIP603GB122CT)
 

 

 

 

SKIIP603GB122CT
同(SKIIP1803GB122-3DK)

 

SKIIP31NAC063

 

SKIIP1803GB172

 

 

 

SKIIP2013GB172

 

 

 

SKIIP2403GB172

Sản phẩm liên quan