Xy lanh FESTO DNC-32-80-PPV-A-C180

Đường kính 32mm, hành trình 80mm

Đầu trục piston ren ngoài M10x1,25

Áp suất hoạt động 0,6…12bar

Nhiệt độ môi trường -20…80 độ C

Cổng khí vào ren G1/8

Model :

163483 DNC-100-100-PPV
163469 DNC-100-100-PPV-A
567929 DNC-100-100-PPV-A-C180
163484 DNC-100-125-PPV
163470 DNC-100-125-PPV-A
567930 DNC-100-125-PPV-A-C180
163485 DNC-100-160-PPV
163471 DNC-100-160-PPV-A
567931 DNC-100-160-PPV-A-C180
163486 DNC-100-200-PPV
163472 DNC-100-200-PPV-A
567932 DNC-100-200-PPV-A-C180
163487 DNC-100-250-PPV
163473 DNC-100-250-PPV-A
567933 DNC-100-250-PPV-A-C180
163479 DNC-100-25-PPV
163465 DNC-100-25-PPV-A
163488 DNC-100-320-PPV
163474 DNC-100-320-PPV-A
567934 DNC-100-320-PPV-A-C180
163489 DNC-100-400-PPV
163475 DNC-100-400-PPV-A
163480 DNC-100-40-PPV
163466 DNC-100-40-PPV-A
163490 DNC-100-500-PPV
163476 DNC-100-500-PPV-A
163481 DNC-100-50-PPV
163467 DNC-100-50-PPV-A
567927 DNC-100-50-PPV-A-C180
163482 DNC-100-80-PPV
163468 DNC-100-80-PPV-A
567928 DNC-100-80-PPV-A-C180
163515 DNC-125-100-PPV
163501 DNC-125-100-PPV-A
163516 DNC-125-125-PPV
163502 DNC-125-125-PPV-A
163517 DNC-125-160-PPV
163503 DNC-125-160-PPV-A
163518 DNC-125-200-PPV
163504 DNC-125-200-PPV-A
163519 DNC-125-250-PPV
163505 DNC-125-250-PPV-A
163511 DNC-125-25-PPV
163497 DNC-125-25-PPV-A
163520 DNC-125-320-PPV
163506 DNC-125-320-PPV-A
163521 DNC-125-400-PPV
163507 DNC-125-400-PPV-A
163512 DNC-125-40-PPV
163498 DNC-125-40-PPV-A
163522 DNC-125-500-PPV
163508 DNC-125-500-PPV-A
163513 DNC-125-50-PPV
163499 DNC-125-50-PPV-A
163514 DNC-125-80-PPV
163500 DNC-125-80-PPV-A
163323 DNC-32-100-PPV
163309 DNC-32-100-PPV-A
567884 DNC-32-100-PPV-A-C180
163324 DNC-32-125-PPV
163310 DNC-32-125-PPV-A
567885 DNC-32-125-PPV-A-C180
1922621 DNC-32-150-PPV-A
163325 DNC-32-160-PPV
163311 DNC-32-160-PPV-A
567886 DNC-32-160-PPV-A-C180
163326 DNC-32-200-PPV
163312 DNC-32-200-PPV-A
567887 DNC-32-200-PPV-A-C180
1922617 DNC-32-20-PPV-A
163327 DNC-32-250-PPV
163313 DNC-32-250-PPV-A
567888 DNC-32-250-PPV-A-C180
163319 DNC-32-25-PPV
163305 DNC-32-25-PPV-A
1922622 DNC-32-300-PPV-A
1922618 DNC-32-30-PPV-A
163328 DNC-32-320-PPV
163314 DNC-32-320-PPV-A
567889 DNC-32-320-PPV-A-C180
163329 DNC-32-400-PPV
163315 DNC-32-400-PPV-A
163320 DNC-32-40-PPV
163306 DNC-32-40-PPV-A
163330 DNC-32-500-PPV
163316 DNC-32-500-PPV-A
163321 DNC-32-50-PPV
163307 DNC-32-50-PPV-A
567882 DNC-32-50-PPV-A-C180
1922619 DNC-32-60-PPV-A
1922620 DNC-32-70-PPV-A
163322 DNC-32-80-PPV
163308 DNC-32-80-PPV-A
567883 DNC-32-80-PPV-A-C180
163355 DNC-40-100-PPV
163341 DNC-40-100-PPV-A
567893 DNC-40-100-PPV-A-C180
163356 DNC-40-125-PPV
163342 DNC-40-125-PPV-A
567894 DNC-40-125-PPV-A-C180
1922627 DNC-40-150-PPV-A
163357 DNC-40-160-PPV
163343 DNC-40-160-PPV-A
567895 DNC-40-160-PPV-A-C180
163358 DNC-40-200-PPV
163344 DNC-40-200-PPV-A
567896 DNC-40-200-PPV-A-C180
1922623 DNC-40-20-PPV-A
163359 DNC-40-250-PPV
163345 DNC-40-250-PPV-A
567897 DNC-40-250-PPV-A-C180
163351 DNC-40-25-PPV
163337 DNC-40-25-PPV-A
1922628 DNC-40-300-PPV-A
1922624 DNC-40-30-PPV-A
163360 DNC-40-320-PPV
163346 DNC-40-320-PPV-A
567898 DNC-40-320-PPV-A-C180
163361 DNC-40-400-PPV
163347 DNC-40-400-PPV-A
163352 DNC-40-40-PPV
163338 DNC-40-40-PPV-A
163362 DNC-40-500-PPV
163348 DNC-40-500-PPV-A
163353 DNC-40-50-PPV
163339 DNC-40-50-PPV-A
567891 DNC-40-50-PPV-A-C180
1922625 DNC-40-60-PPV-A
1922626 DNC-40-70-PPV-A
163354 DNC-40-80-PPV
163340 DNC-40-80-PPV-A
567892 DNC-40-80-PPV-A-C180
163387 DNC-50-100-PPV
163373 DNC-50-100-PPV-A
567902 DNC-50-100-PPV-A-C180
163388 DNC-50-125-PPV
163374 DNC-50-125-PPV-A
567903 DNC-50-125-PPV-A-C180
1922633 DNC-50-150-PPV-A
163389 DNC-50-160-PPV
163375 DNC-50-160-PPV-A
567904 DNC-50-160-PPV-A-C180
163390 DNC-50-200-PPV
163376 DNC-50-200-PPV-A
567905 DNC-50-200-PPV-A-C180
1922629 DNC-50-20-PPV-A
163391 DNC-50-250-PPV
163377 DNC-50-250-PPV-A
567906 DNC-50-250-PPV-A-C180
163383 DNC-50-25-PPV
163369 DNC-50-25-PPV-A
1922634 DNC-50-300-PPV-A
1922630 DNC-50-30-PPV-A
163392 DNC-50-320-PPV
163378 DNC-50-320-PPV-A
567907 DNC-50-320-PPV-A-C180
163393 DNC-50-400-PPV
163379 DNC-50-400-PPV-A
163384 DNC-50-40-PPV
163370 DNC-50-40-PPV-A
163394 DNC-50-500-PPV
163380 DNC-50-500-PPV-A
163385 DNC-50-50-PPV
163371 DNC-50-50-PPV-A
567900 DNC-50-50-PPV-A-C180
1922631 DNC-50-60-PPV-A
1922632 DNC-50-70-PPV-A
163386 DNC-50-80-PPV
163372 DNC-50-80-PPV-A
567901 DNC-50-80-PPV-A-C180
163419 DNC-63-100-PPV
163405 DNC-63-100-PPV-A
567911 DNC-63-100-PPV-A-C180
163420 DNC-63-125-PPV
163406 DNC-63-125-PPV-A
567912 DNC-63-125-PPV-A-C180
1922639 DNC-63-150-PPV-A
163421 DNC-63-160-PPV
163407 DNC-63-160-PPV-A
567913 DNC-63-160-PPV-A-C180
163422 DNC-63-200-PPV
163408 DNC-63-200-PPV-A
567914 DNC-63-200-PPV-A-C180
1922635 DNC-63-20-PPV-A
163423 DNC-63-250-PPV
163409 DNC-63-250-PPV-A
567915 DNC-63-250-PPV-A-C180
163415 DNC-63-25-PPV
163401 DNC-63-25-PPV-A
1922640 DNC-63-300-PPV-A
1922636 DNC-63-30-PPV-A
163424 DNC-63-320-PPV
163410 DNC-63-320-PPV-A
567916 DNC-63-320-PPV-A-C180
163425 DNC-63-400-PPV
163411 DNC-63-400-PPV-A
163416 DNC-63-40-PPV
163402 DNC-63-40-PPV-A
163426 DNC-63-500-PPV
163412 DNC-63-500-PPV-A
163417 DNC-63-50-PPV
163403 DNC-63-50-PPV-A
567909 DNC-63-50-PPV-A-C180
1922637 DNC-63-60-PPV-A

Xy lanh Festo, Van điện từ Festo, Ron đệm Festo, Đại lý Festo, Festo vietnam.